Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu:

1. Definicje

 1. Portal – internetowy serwis czytelnia.solidnypartner.pl, stanowiący własność i zarządzany przez firmę Centrum Edukacji i Doradztwa Europejskiego z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wergiliusza 72/1, NIP 781-004-64-28, REGON 004818298 (zwaną dalej CEIDE).
 2. Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu, działająca w imieniu własnym lub reprezentująca firmę, instytucję, organizację bądź inny podmiot.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady funkcjonowania Portalu.

2. Ogólne zasady funkcjonowania Portalu

 1. Użytkownicy mogą korzystać bezpłatnie z Portalu (z wyłączeniem zamieszczania reklam lub innych płatnych usług określonych przez CEIDE, świadczonych w Portalu bądź za jego pośrednictwem).
 2. Użytkownik korzystając z Portalu akceptuje tym samym wszystkie postanowienia jego Regulaminu.
 3. Przesłanie przez Użytkownika tekstu, artykułu, grafiki, zdjęć i in. do publikacji w Portalu, jest równoznaczne z jego oświadczeniem, że jest on ich twórcą, bądź też ma prawa do ich wykorzystania/użytkowania.
 4. Przesłanie przez Użytkownika do publikacji w Portalu materiałów określonych powyżej, w pkt.2.3, jest także równoznaczne ze złożeniem przez niego następujących oświadczeń:
  1. Dobrowolnie przekazane przeze mnie dane (osobowe, kontaktowe i in.) są zgodne z prawdą.
  2. Przekazanie do zamieszczenia w Portalu danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą.
  3. Wyrażam zgodę na:
   1. Przetwarzanie moich danych osobowych przez CEIDE, w celu należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
   2. Przetwarzanie innych przekazanych przeze mnie danych (kontaktowych, firmowych i in.).
   3. Wykorzystywanie mojego wizerunku zamieszczonego w Portalu w celu świadczenia w nim usług przez CEIDE, a także oświadczam, że osoby, których wizerunek zamieściłem w Portalu, udzieliły takiego zezwolenia.
   4. Otrzymywanie komunikatów związanych z funkcjonowaniem Portalu, a także innych wiadomości od CEIDE.
 5. Usunięcie z Portalu materiałów, określonych powyżej, w pkt. 2.3, jest możliwe w każdym momencie poprzez złożenie przez Użytkownika, który je przekazał do publikacji, stosownego oświadczenia i przesłania go do CEIDE pod adresem e-mail dostępnym w Portalu w zakładce „Kontakt”. CEIDE zastrzega sobie prawo do weryfikacji otrzymanej rezygnacji poprzez wysłanie (pocztą elektroniczną) prośby o jej potwierdzenie pod adresem e-mail Użytkownika. Przesłanie przez Użytkownika potwierdzenia w formie odpowiedzi pocztą elektroniczną jest obligatoryjnym warunkiem skuteczności złożonej rezygnacji.
 6. CEIDE zastrzega sobie prawo do nie opublikowania artykułów i komentarzy Użytkowników, którzy nie przestrzegają postanowień Regulaminu, przepisów prawa bądź norm moralnych lub zwyczajowych. Użytkownikowi nie przysługuje odszkodowanie z tego tytułu.
 7. Komentarze z nieaktywnym adresem e-mail będą usuwane.
 8. Decyzja o opublikowaniu tekstu, artykułu, komentarza i in. jest podejmowana przez moderatorów wyznaczonych przez CEIDE. Preferencje w zakresie publikacji artykułów mają Użytkownicy zarejestrowani w portalu biznesowym solidnypartner.eu. Zastrzega się możliwość odrzucenia lub usunięcia wymienionych materiałów bez podania przyczyny.
 9. Zabronione jest wpisywanie słowa kluczowego zamiast podpisu w komentarzu oraz dodawanie odnośników w jego treści. Wspomniane działania będą skutkowały brakiem publikacji komentarza.

3. Prawa autorskie

 1. Autorskie prawa majątkowe do zamieszczonych materiałów i znaków graficznych oraz rozwiązań technicznych i innych elementów Portalu są własnością CEIDE (nie dotyczy to materiałów przesłanych z przeznaczeniem do publikacji przez Użytkownika Portalu, o których mowa powyżej, w pkt. 2.4).
 2. Zarówno Portal, jako całość, jak i poszczególne jego części, są chronione przepisami prawa, w szczególności:
  1. Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm.),
  2. Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2003 Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.),
  3. Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 Nr 128, poz. 1402).
 3. Z materiałów zamieszczonych w Portalu można korzystać w celu informacyjnym i na własny użytek. Ewentualne wykorzystanie opublikowanych materiałów jest możliwe jedynie w przypadku załączenia informacji o autorze i odnośnika do strony, z której zostały pobrane (należy również zachować odnośniki w treści tekstu/artykułu). W takim wypadku zabrania się dokonywania zmian w jego treści i formie oraz dołączanie komentarzy bez ich widocznego odseparowania od tekstu/artykułu.
 4. Niedozwolone jest również:
  1. Rozsyłanie spamu w oparciu o informacje uzyskane z Portalu.
  2. Posługiwanie się przy korzystaniu z Portalu innym oprogramowaniem, niż przeglądarka internetowa.
 5. CEIDE zastrzega sobie prawo do dokonania niewielkich zmian w zamieszczanych tekstach/artykułach (jeżeli zajdzie taka potrzeba).
 6. CEIDE nie odpowiada za naruszenie przez Użytkownika praw osób trzecich do przekazanych przez niego materiałów, o których mowa powyżej, w pkt. 2.4, ani za wynikające z tego skutki. Wszelkie spory wynikłe z tego powodu będą rozstrzygane pomiędzy bezpośrednio zainteresowanymi stronami, bez udziału CEIDE.
 7. W przypadku stwierdzenia niezgodności z postanowieniami Regulaminu działań podejmowanych w Portalu przez Użytkownika, z Portalu będą usuwane wszystkie materiały i/lub odnośniki odnoszące się do tego Użytkownika.

4. Odpowiedzialność i ograniczenia

 1. Zabrania się wykorzystywania Portalu w sposób niewłaściwy lub sprzeczny z jego celem. W szczególności niedozwolone jest:
  1. Oferowanie produktów i usług prawnie zakazanych.
  2. Reklamowanie systemów zarabiania w Internecie i poza nim budzących istotne zastrzeżenia w zakresie przejrzystości zasad lub rzetelności działania.
  3. Zamieszczanie ogłoszeń towarzyskich oraz jakichkolwiek treści i zdjęć:

1. O charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie, jak i międzynarodowe normy prawne oraz etyczne.

2. Propagujących nienawiść, przemoc i wszelkie formy dyskryminacji.

3. Naruszających dobra osobiste innych osób.

 1. CEIDE nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. Treść i formę materiałów reklamowych prezentowanych na stronach Portalu (z wyłączeniem materiałów własnych CEIDE).
  2. Jakiekolwiek utracone korzyści lub straty będące konsekwencją skorzystania z zamieszczonych w Portalu informacji, a także za naruszenia praw przez osoby trzecie. Wszelkie spory wynikłe z tego powodu będą rozstrzygane pomiędzy bezpośrednio zainteresowanymi stronami, bez udziału CEIDE.
  3. Zakłócenia bądź przerwy techniczne w funkcjonowaniu Portalu, do których doszło z przyczyn niezależnych od CEIDE lub wskutek działania siły wyższej.
 2. Podejmowanie działań mogących spowodować lub faktycznie powodujących utrudnienia w funkcjonowaniu Portalu bądź je uniemożliwiających jest zabronione. Takie postępowanie, mogące mieć negatywny wpływ na wizerunek Portalu, będzie traktowane jako działanie na szkodę CEIDE, które zastrzega sobie prawo do naprawienia szkody, a także do wystąpienia z roszczeniami z tego tytułu.
 3. Działania lub zaniechania zmierzające do obejścia postanowień Regulaminu będą traktowane tak samo, jak łamanie jego zasad, z wszelkimi konsekwencjami z tego wynikającymi.

5. Ochrona danych osobowych

 1. Ochrona prywatności wszystkich korzystających z Portalu jest dla CEIDE najwyższym priorytetem, dlatego podejmowane są wszelkie starania, aby dane Użytkowników były jak najlepiej chronione. Jednocześnie maksymalnie ograniczany jest zakres gromadzonych danych – zbierane są jedynie te, które są niezbędne do sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania Portalu oraz zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług.
 2. Dane osobowe zamieszczane w Portalu są gromadzone, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez CEIDE będące w rozumieniu Ustawy administratorem zbioru danych.
 3. Użytkownik Portalu wyraża zgodę na przetwarzanie przez CEIDE dobrowolnie przekazanych swoich danych osobowych, kontaktowych i in.. Jednocześnie Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.
 4. Dane osobowe i adresowe, gromadzone w związku z funkcjonowaniem Portalu, mogą zostać udostępnione osobom trzecim jedynie z mocy przepisów prawa, na podstawie decyzji uprawnionego organu, a także w celu ochrony praw CEIDE. Poza wskazanymi przypadkami dane adresowe i osobowe mogą zostać ujawnione jedynie za zgodą podmiotu, którego dotyczą (z wyłączeniem danych osobowych zamieszczanych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa w celu określenia autorstwa tekstu, artykułu, grafiki, zdjęć i in. przesłanych do publikacji).
 5. CEIDE może nie wyrazić zgody na usunięcie danych Użytkownika, jeśli naruszył on Regulamin lub przepisy prawa, a dane te są niezbędne do wyjaśnienia sprawy i ustalenia zakresu odpowiedzialności.
 6. Dane nawigacyjne:

1. W celu ulepszania obsługi Portalu oraz analizy danych statystycznych, podczas nawigacji na Portalu mogą być automatycznie zbierane niektóre anonimowe informacje (np. zawarte w logach systemowych: adres IP komputera, rodzaj przeglądarki, data i czas dostępu, a także informacje o używanych odnośnikach i in.).

2. Portal używa mechanizmu cookies (niewielkich plików tekstowych zapisywanych na serwerze CEIDE i komputerze Użytkownika korzystającego z Portalu), m.in. do opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin Portalu, a także do dostosowywania oferowanych usług do preferencji i potrzeb Użytkowników. Pliki cookies są w pełni bezpieczne dla komputera, nie są również wykorzystywane do przetwarzania lub przechowywania danych osobowych oraz nie umożliwiają ich identyfikacji.

6. Postanowienia końcowe

1. CEIDE może w części lub w całości zmienić Regulamin, który w zmienionym brzmieniu będzie obowiązywał od chwili opublikowania go w Portalu.

2. Wszelkie ewentualne spory pomiędzy Użytkownikiem a CEIDE strony będą się starały rozstrzygnąć polubownie, a w przypadku braku porozumienia spory rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny w Poznaniu.

3. Użytkownik oświadcza, że po zapoznaniu się z Regulaminem akceptuje w całości jego postanowienia.