Solidny partner w środowisku lokalnym 2016

Projekt „Solidny partner w środowisku lokalnym” jest realizowany przy współpracy z  Międzynarodowymi Targami Poznańskimi (jednym z założycieli Stowarzyszenia Rzetelnego Biznesu, istniejącego od 1999 r.), administracją samorządową i  rządową, związkami samorządowymi (w  szczególności Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski) oraz innymi partnerami. Jest integralną częścią zainicjowanego w 1995 r. programu „Solidny Partner”. W 2001 r. program otrzymał patronat honorowy Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce i Prezesa Narodowego Banku Polskiego, włączył się również w inicjatywę ONZ „Global Compact”.

Celem programu jest podejmowanie i wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz upowszechnianie zasad rzetelności i odpowiedzialności, jako istotnych wartości w procesie tworzenia i funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, a także wzmacnianie zaufania i pozytywnych relacji pomiędzy biznesem, nauką i administracją, m.in. poprzez realizację projektów upowszechniających dobre przykłady rzetelnej i efektywnej współpracy.

W projekcie „Solidny partner w środowisku lokalnym” nagradzane oraz upowszechniane są dobre i godne naśladowania praktyki samorządów oraz organizacji i jednostek samorządowych, mające na celu zrównoważony rozwój miast i gmin, przyjazny dla ich mieszkańców, a także pobudzanie aktywności obywatelskiej w środowisku lokalnym oraz budowanie pozytywnych relacji pomiędzy samorządami, biznesem i nauką. Wyróżniane są również inne podmioty podejmujące i wspierające inicjatywy promujące takie działania.

Podczas Międzynarodowych Targów Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych „POL-ECO-SYSTEM, zorganizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie pod patronatem honorowym Ministerstwa Środowiska, w dniu 12.10 2016 r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom w projekcie „Solidny partner w środowisku lokalnym”.

Jak wskazuje wiele badań, brak zaufania stanowi istotną barierę, zarówno w biznesie, jak i dla bardziej efektywnych, niż dotąd, form współpracy pomiędzy biznesem, nauką i administracją, co jest szczególnie ważne dla właściwego wykorzystania środków unijnych i in. w perspektywie do 2020 i ma zasadnicze znaczenie dla wzrostu roli innowacji (będących jednym z priorytetów długookresowej strategii rozwoju kraju) w zwiększaniu konkurencyjności polskiej gospodarki.

Dyplomy uznania otrzymali następujący laureaci:

  • Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

– Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

  • Z rekomendacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego:

– Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim

– Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

  • Z rekomendacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego:

– Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

  • Z rekomendacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego:

– Urząd Miejski w Wałbrzychu

  • Z rekomendacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego:

– Starostwo Powiatowe w Szczecinku.

Laureaci mieli również możliwość bezpłatnej prezentacji swoich inicjatyw na „Targach Dobrych Praktyk”, organizowanych na innowacyjnej platformie, w celu zwiększenia atrakcyjności wyróżnień i zasięgu wydarzenia (było ono realizowane w  Internecie, równolegle do targów „POL-ECO-SYSTEM”, 11‑14.10.2016 r.).

Z „Targami Dobrych Praktyk” była związana konferencja online upowszechniająca wiedzę o dostępności funduszy (w szczególności unijnych, umożliwiających finansowanie e-usług i innowacji), sposobach ich pozyskiwania oraz praktycznych zasadach realizacji projektów, prowadzona przez ekspertów z Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich przy Ministerstwie Rozwoju oraz Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Stoiska z informacją o funduszach europejskich, gdzie było można pobrać materiały i skontaktować się z ekspertem, znajdowały się również na „Targach Dobrych Praktyk”.

Przedstawione wydarzenia były dostępne poprzez sieć Internet za pośrednictwem dowolnej przeglądarki, co zapewniało wszystkim zwiedzającym targi na Web City i uczestnikom konferencji możliwość udziału online oraz interaktywnego kontaktu audio/wideo w czasie rzeczywistym z wystawcami obecnymi na „Targach Dobrych Praktyk”, a także aktywnego udziału w konferencji (szersza informacja – solidnypartner.pl).

Autor: Solidny Partner

About the author /


Dodaj komentarz