Solidny partner w środowisku lokalnym 2018

Pol Eco System 2018

Po raz kolejny przyznano wyróżnienia w projekcie „Solidny partner w środowisku lokalnym” (realizowanym w ramach programu „Solidny Partner”). Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom odbyła się w dniu 23.10 2018 r., podczas Międzynarodowych Targów Ochrony ŚrodowiskaPOL-ECO-SYSTEM, organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie (partnera strategicznego programu „Solidny Partner”).

Dyplomy uznania otrzymali następujący laureaci:

  • Z rekomendacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:

Urząd Gminy Gomunice, Urząd Miejski w Koluszkach, Urząd Miejski w Rzgowie

  • Z rekomendacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego:

Urząd Gminy Jadów, Urząd Gminy Lesznowola, Urząd Miejski w Mszczonowie

  • Z rekomendacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego:

Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

Specjalne certyfikaty i dyplomy uznania programu „Solidny Partner” otrzymały także firmy od wielu lat uczestniczące w programie:

  • Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. w Poznaniu (od 1997 r.)
  • ANDRE ABRASIVE ARTICLES Sp. z o.o. Sp.k. w Kole (od 2003 r.)
  • Korporacja Brokerów Ubezpieczeniowych PROTEKTOR Biuro Zachodnie Sp. z o.o. w Poznaniu (od 2008 r.).

 

W ramach projektu „Solidny partner w środowisku lokalnym” są nagradzane oraz upowszechniane dobre i godne naśladowania praktyki samorządów oraz organizacji i jednostek samorządowych, mające na celu zrównoważony rozwój miast i gmin, przyjazny dla ich mieszkańców, a także pobudzanie aktywności obywatelskiej w środowisku lokalnym oraz budowanie pozytywnych relacji pomiędzy samorządami, biznesem i nauką. Wyróżniane są również dobre przykłady rzetelnego działania i społecznej odpowiedzialności w praktyce firm (zaangażowanych w sprawy środowiska społecznego i dbających o środowisko naturalne), a także nagradzane inne podmioty podejmujące i wspierające inicjatywy promujące takie działania.

Projekt jest realizowany przy współpracy z  Międzynarodowymi Targami Poznańskimi (jednym z  założycieli Stowarzyszenia Rzetelnego Biznesu, utworzonego w 1999 r.), administracją samorządową i  rządową, związkami samorządowymi (w  szczególności Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski) oraz innymi partnerami. Jest integralną częścią zainicjowanego w 1995 r. programu „Solidny Partner” (był wówczas jedynym tego typu programem funkcjonującym w Polsce). W 2001 r. program otrzymał patronat honorowy Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce i Narodowego Banku Polskiego, włączył się również w inicjatywę ONZ „Global Compact”.

Celem programu „Solidny Partner” jest podejmowanie i wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz upowszechnianie zasad rzetelności i odpowiedzialności, jako istotnych wartości w procesie tworzenia i funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, a także wzmacnianie zaufania i pozytywnych relacji pomiędzy biznesem, nauką i administracją, m.in. poprzez realizację projektów upowszechniających dobre przykłady rzetelnej i efektywnej współpracy.

Jak wskazuje wiele badań, brak zaufania stanowi istotną barierę, zarówno w biznesie, jak i dla bardziej efektywnych, niż dotąd, form współpracy pomiędzy biznesem, nauką i administracją, co jest szczególnie ważne dla właściwego wykorzystania środków unijnych i ma zasadnicze znaczenie dla wzrostu roli innowacji (będących jednym z priorytetów długookresowej strategii rozwoju kraju) w zwiększaniu konkurencyjności polskiej gospodarki oraz dla tworzenia społeczeństwa obywatelskiego.

Solidny partner w środowisku lokalnym 2018

Autor: Solidny Partner

About the author /


Dodaj komentarz