Solidni partnerzy w środowisku lokalnym

Podczas III Kongresu Samorządów GMINA 2014, zorganizowanego przez Międzynarodowe Targi Poznańskie i dziennik „Rzeczpospolita”, prezes zarządu MTP i przedstawiciele Stowarzyszenia Rzetelnego Biznesu wręczyli nagrody specjalne i certyfikaty laureatom programu „Solidny Partner”, działającym zgodnie z zasadami rzetelności i społecznej odpowiedzialności biznesu. Patronat nad Kongresem objął Prezydent RP Bronisław Komorowski w ramach obchodów „25  lat Wolności”.

Nagrodzone zostały następujące firmy: Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza z Poznania, Zakład Usług Informatycznych NOVUM z Łomży, ANDRE ABRASIVE ARTICLES z Koła, Xcomp ze Szczecina; Korporacja Brokerów Ubezpieczeniowych PROTEKTOR Biuro Zachodnie z Poznania i AUDIT Kancelaria Doradztwa Podatkowego Alicji Szymańskiej z Poznania – pierwsze cztery wymienione firmy otrzymały również specjalne certyfikaty „Solidny Partner” i wyróżnienia dla osób zarządzających, za wieloletni udział w programie i działania na rzecz środowiska lokalnego.

Historia

Program „Solidny Partner” został zainicjowany w 1995 r. w Wielkopolsce. Był wówczas jedynym w Polsce programem certyfikującym i promującym rzetelne firmy oraz etykę działania w  biznesie. Źródłem jego inspiracji była tradycja solidnej pracy, a także obserwacja nieprawidłowości życia gospodarczego.

W 1999 r. utworzono Stowarzyszenie Rzetelnego Biznesu. W gronie założycieli, obok laureatów programu i in., były także Międzynarodowe Targi Poznańskie, które włączyły się w realizację programu. Jego promocję podjęło również Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.

O programie

Misją programu „Solidny Partner”, jest promocja rzetelności i odpowiedzialności w biznesie, jako istotnych zasad w procesie tworzenia i funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, a także prowadzenie działalności edukacyjnej w tym zakresie, w  szczególności poprzez upowszechnianie dobrych przykładów rzetelnego działania i społecznej odpowiedzialności w praktyce firm. Promowana jest również inicjatywa ONZ „Global Compact” oraz zasady Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), upowszechniane przez Komisję Europejską.

Weryfikacja uczestników programu jest prowadzona w oparciu o składane przez nich ankiety, zawierające zbiór informacji ocenianych w systemie punktowym. Badane są m.in. następujące zagadnienia i relacje: rzetelność w prowadzeniu działalności gospodarczej; ocena firmy jako pracodawcy i partnera w biznesie (warunki pracy, jakość oferty firmy, współpraca z kontrahentami i kontakty z klientami); systemy zarządzania funkcjonujące w firmie oraz podejmowane przez nią działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska lokalnego.

Laureaci otrzymują prestiżowy certyfikat „Solidny Partner” i uprawnienie dla firmy do posługiwania się w działaniach marketingowych znakiem Klubu Rzetelnego Biznesu „Solidny Partner”, są także promowani w różnych formach. Po zakończeniu uczestnictwa w programie firma może posługiwać się logo „Solidny Partner” z  oznaczeniem roku lub lat, w którym zostało przyznane.

Patronaty

Program „Solidny Partner” i uczestniczące w nim firmy prezentowano na wielu międzynarodowych i krajowych konferencjach, panelach i spotkaniach. Wśród instytucji i organizacji współpracujących przy realizacji programu znalazły się m.in.: Narodowy Bank Polski, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Urząd Ochrony Konkurencji i  Konsumentów (którego Prezes przewodniczył w latach 2001-2003 Kapitule Programu), UNDP w Polsce, Bank Światowy, Związek Banków Polskich, Urząd Zamówień Publicznych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Główny Urząd Ceł, Związek Rzemiosła Polskiego i in..

Patronat honorowy nad programem objęło Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w  Polsce  oraz Prezes Narodowego Banku Polskiego. Program zyskał również poparcie m.in. Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, prof. Jerzego Buzka.

Autor: Solidny Partner

About the author /


Dodaj komentarz